Stretch & Bobbito - Method Man & Ghostface, Craig G [3/31/94]
PRVSLY | Stretch & Bobbito - GZA, Masta Killa, Mad Skillz [10/14/94]